PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Evropska komisija (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. 

 

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. 

 
Naziv aktivnosti: Pod ukrep 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

Cilji:  S sredstvi pridobljeni na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

1.       Povečanje konkurenčnosti kmetije (nakup kmetijske mehanizacije - mešalnik gnojevke) 

2.       Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije – (nakup IKT – računalnika ) 

3.       Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje – (nakup mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih – nakup traktorja  )

 

Pričakovani rezultati: Z nakupom traktorja in mešalnika gnoja smo posodobili strojni park na kmetiji.  Na gorskih kmetijah je nujno potrebna varna ter terenu primerna mehanizacija.